YAZIM KURALLARI

Şekil şartları:

Makaleler Microsoft Word programında 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Time News Roman fontuyla, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı, dipnotlar ise 10 punto ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır.

Türkçe makalelerin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca makale ve araştırma notlarına da yer verilir. Makaleler ve araştırma notları için kelime sınırı bulunmamakla birlikte kitap, sempozyum, konferans değerlendirmeleri 2000 kelimeyi geçmemelidir.

Yayımlanacak her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet ve bunların yanı sıra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilir. İngilizce özetin başına İngilizce başlık da eklenmelidir. Özetler 150 ile 200’er kelime arasında, anahtar kelimeler ise en fazla 10 kelime olmalıdır. Makalenin Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde olması durumunda İngilizce özet ve anahtar kelimeler yerine makale dilinde özet ve anahtar kelimeler eklenir.

Dergiye makale gönderen her yazarın çalışmasına bir kaynakça eklemesi zorunludur.

Makaleler imlâ kurallarına uygun şekilde düzenlenmelidir ve imlâdan yazarlar sorumludur. Bununla birlikte esasa ilişkin olmayan tashihler editör tarafından yapılır.

Batı dillerindeki makalelerde Arapça kelimeler italik yazılır ve çevriyazı için
Library of Congress’in kuralları takip edilir:
https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf

Kaynak Gösterme Kuralları:

Eserlerin ilk geçtikleri yerde bibliyografik künyeleri tam olarak verilmelidir. İkinci kez geçtikleri yerlerde yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser/makale adı, sayfa numarası yeterlidir.

a.yer. bir önceki dipnotta geçen çalışmalar için kullanılabilir. a.g.e., a.mlf. kısaltmaları ise kullanılmamalıdır.

Kitap:

  1. Emin Âşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi: Cerh ve Ta’dîl İlmi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1997.

Dipnotta: Emin Âşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi: Cerh ve Ta’dîl İlmi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1997, s. 10.

Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, s. 10.

  1. Tayâlisî, Süleyman b. Dâvûd b. Cârûd et-Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, I-IV, nşr. Muhammed Abdülmuhsin et-Türkî, Cîze: Hicr li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1419-1420/1999.

Dipnotta: Tayâlisî, Süleyman b.  Dâvûd b. Cârûd et-Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, nşr.  Muhammed Abdülmuhsin et-Türkî, Cîze: Hicr li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1999, I, 10.

Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, I, 10.

  1. G. H. A. Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, çev. Salih Özer, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000.

Dipnotta: G. H. A. Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, çev. Salih Özer, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000, s. 10.

Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, s. 10.

Çok Yazarlı Kitap:

  1. Lash, Scott ve John Urry, Economies of Signs & Space, London: Sage Publications, 1994.

Dipnotta: Scott Lash ve John Urry, Economies of Signs & Space, London: Sage Publications, 1994, s. 241-51.

Lash ve Urry, Economies of Signs & Space, s. 241

  1. Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.

Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Kitap Bölümü:

Sean W. Anthony, “Crime and Punishment in Early Medina: The Origins of a Maghāzī  Tradition”, Analysing Muslim Traditions:  Studies in Legal, Exegetical,  and Maghāzī  Hadīth,  ed. Harald Motzki,  Leiden:  Brill, 2010.

Dipnotta: Sean W. Anthony, “Crime and Punishment in Early Medina: The Origins of a Maghāzī  Tradition”, Analysing Muslim Traditions:  Studies in Legal, Exegetical,  and Maghāzī  Hadīth,  ed. Harald Motzki,  Leiden:  Brill, 2010, s. 385-465.

Anthony, “Crime and Punishment in Early Medina”, s. 465.

Makale:

  1. Salih Karacabey, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 12/1 (2003): 71-104.

Dipnotta: Salih Karacabey, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi”,  Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 12/1  (2003): s. 71-80.

Karacabey, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi”, s. 90.

  1. Yavuz Köktaş, “Bazı Yeni Sünnet Tanımları Üzerine”, Divân,  sy.  1  (2002): s. 95-160.
  2. J. Koren ve Y. D. Nevo, “Methodological Approaches to Islamic Studies”, Der Islam, 68 (1991):  s. 87-107.

Ansiklopedi Maddesi:

İsmail Lütfi Çakan, “Câbir b. Zeyd”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), VI, 537-538.

Dipnotta: İsmail Lütfi Çakan, “Câbir b. Zeyd”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), VI, 537.

Çakan, “Câbir b. Zeyd”, s. 538.

Tez:

Sabri Çap, “Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi”  (Doktoza tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008).

Sabri Çap, “Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi”  (Doktoza tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008), s. 67.

Çap, “Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi”, s. 67

Online Kaynak:

Kasım Şulul, “Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler I”, erişim 26 Mart 2015, http://www.sonpeygamber.info/siyer-arastirmalarina-dair-tespitler-i.,

Yazarın bilinmemesi halinde:

“Sonpeygamber.info’dan Yeni Bir Bölüm: Hadislerden Hayata”, erişim 17 Eylül 2017, http://www.sonpeygamber.info/hadisten-hayata-basligi.

Kur’an ve Kitâb-ı Mukaddes:

el-A‘raf 7/157

Tekvin 16/15