YAZIM KURALLARI

Kaynak Gösterme Kuralları:

Eserlerin ilk geçtikleri yerde bibliyografik künyeleri tam olarak verilmelidir. İkinci kez geçtikleri yerlerde yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser/makale adı, sayfa numarası yeterlidir.

a.y. bir önceki dipnotta geçen çalışmalar için kullanılabilir. a.g.e., kısaltması kullanılmamalı, a.mlf. kısaltması ise yalnız aynı dipnot içerisinde kullanılmalıdır.

Kitap:

Dipnotta:

Emin Âşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi: Cerh ve Ta’dîl İlmi (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1997), 10.

Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, 10.

Tayâlisî, Süleyman b.  Dâvûd b. Cârûd et-Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, nşr.  Muhammed Abdülmuhsin et-Türkî (Cîze: Hicr li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1999), 1: 10.

Tayâlisî, Müsned, 1: 10.

G. H. A. Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, çev. Salih Özer (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000), 10.

Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, 10.

Kaynakçada:

Âşıkkutlu, Emin, Hadiste Rical Tenkidi: Cerh ve Ta’dîl İlmi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1997.

Tayâlisî, Süleyman b.  Dâvûd b. Cârûd et-Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, 4 cilt, nşr.  Muhammed Abdülmuhsin et-Türkî, Cîze: Hicr li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1419-1420/1999.

Juynboll, G. H. A., Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, çev. Salih Özer. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000.

 

Çok Yazarlı Kitap:

Dipnotta:

Scott Lash ve John Urry, Economies of Signs & Space (London: Sage Publications, 1994), 241-51.

Lash ve Urry, Economies of Signs & Space, 241.

Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.

Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

Kaynakçada:

Lash, Scott ve John Urry, Economies of Signs & Space, London: Sage Publications, 1994.

Topaloğlu, Bekir v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Kitap Bölümü:

Dipnotta:

Sean W. Anthony, “Crime and Punishment in Early Medina: The Origins of a Maghāzī  Tradition”, Analysing Muslim Traditions:  Studies in Legal, Exegetical,  and Maghāzī  Hadīth,  ed. Harald Motzki (Leiden:  Brill, 2010), 385-465.

Anthony, “Crime and Punishment in Early Medina”, 465.

Kaynakçada:

Anthony, Sean W., “Crime and Punishment in Early Medina: The Origins of a Maghāzī  Tradition”, Analysing Muslim Traditions:  Studies in Legal, Exegetical,  and Maghāzī  Hadīth,  ed. Harald Motzki,  Leiden:  Brill, 2010.

Makale:

Dipnotta:

Salih Karacabey, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi”,  Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 12/1  (2003): 71-80.

Karacabey, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri”, 90.

Koren J. ve Y. D. Nevo, “Methodological Approaches to Islamic Studies”,  Der Islam,  68 (1991):  87.

Koren ve Nevo, ““Methodological Approaches”, 87.

Kaynakçada:

Karacabey, Salih, “İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi”,  Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 12/1  (2003): 71-104.

Koren J. ve Y. D. Nevo, “Methodological Approaches to Islamic Studies”,  Der Islam,  68 (1991):  87-107.

Ansiklopedi Maddesi:

Dipnotta:

İsmail Lütfi Çakan, “Câbir b. Zeyd”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), 6: 537.

Çakan, “Câbir b. Zeyd”, 538.

Kaynakçada:

Çakan, İsmail Lütfi, “Câbir b. Zeyd”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), 6: 537-8.

Tez:

Dipnotta:

Sabri Çap, Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi  (doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, 2008), 67.

Çap, Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi, 67.

Kaynakçada:

Çap, Sabri, Hadis İlminde Merfû-Mevkuf İlişkisi, doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, 2008.

Online Kaynak:

Kasım Şulul, “Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler I”, http://www.sonpeygamber.info/siyer-arastirmalarina-dair-tespitler-i (eriş. tar. 26 Mart 2015).

Yazarın bilinmemesi halinde:

“Sonpeygamber.info’dan Yeni Bir Bölüm: Hadislerden Hayata”, http://www.sonpeygamber.info/hadisten-hayata-basligi (eriş. tar. 17 Eylül 2017).

Kur’an ve Kitâb-ı Mukaddes:

el-A‘raf 7/157

Tekvin 16/15

Kısaltmalar:

a.mlf.               aynı müellif

a.y.                   aynı yer

Bk/bk.             bakınız

çev.                  çeviren/tercüme eden

der.                  derleyen

dn                    dipnot

ed.                   editör

haz.                 yayına hazırlayan

nşr.                  neşreden (tahkik eden)

Krş/krş.            karşılaştırınız

ö.                     ölüm/vefat tarihi

sy                     sayı

(s.a.v.)             Sallahu aleyhi ve’s-sellem

t.y.                    tarih yok

v.dğr.               ve diğerleri

vr.                    varak

y.y.                   yayınevi yok/yayın yeri yok