DERGİ HAKKINDA

Hadis ve Siyer Araştırmaları

Hadis ve Siyer Araştırmaları hakemli bir dergidir. Altı ayda bir, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.

Hadis ve Siyer Araştırmaları açık erişim ve şeffaf bilimsel yayıncılık ilkelerini benimser. Tamamıyla gayrı ticari olarak, kamu yararını ve uluslararası bilimsel yayın etik kodlarını gözeterek çalışmalarını sürdürür. Dergi içeriğine gerek matbu gerek çevrimiçi erişim ücretsizdir. Derginin tüm çalışmaları, hadis ve siyer alanlarında pek çok uluslararası projeyi yürütmekte olan Meridyen Derneği tarafından finanse edilir.

Dizin

Hadis ve Siyer Araştırmaları Index Islamicus tarafından taranmaktadır.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Hakkında:

Hadis ve Siyer Araştırmaları hakemli bir dergidir. Klasik ve çağdaş hadis ve siyer çalışmalarının bütün yönlerini ele alır. Hadis ve siyer alanlarına bilhassa diğer İslâmî ilimlerin yanı sıra edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji ve eğitim bilimleri sahalarından gelecek interdisipliner katkıları desteklemektedir. Uluslararası perspektife sahip olmayı vurgulamakta ve farklı ilmî geleneklerden akademisyenlerin çalışmalarını önemli kabul etmektedir. Hadis ve Siyer Araştırmaları, Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelerin yanı sıra araştırma notu, tercüme, kitap, sempozyum, konferans tanıtım ve değerlendirmelerini de yayınlar.

Makale Gönderimi:

Yazılar [email protected] adresine gönderilmelidir. Yazar çalışması ile birlikte unvanını, görev yaptığı kurumu, ORCID ve iletişim bilgilerini belirtmelidir. Makale başvurusunun ardından üç gün içerisinde makalenin alındığına dair elektronik posta yazara gönderilir.

Etik Kurallara Uygunluk:

Yazarların Sorumlulukları:

 1. Hadis ve Siyer Araştırmaları bilim ve yayın etiği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde en yüksek standartlara bağlılık esasıyla faaliyetlerini sürdürür.
 2. Hadis ve Siyer Araştırmaları, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) gibi uluslararası kurumların yayın etiği ilkelerini benimser ve bu alandaki gelişmelere göre yayın politikasını gerekli durumlarda günceller. İlgili etik kodlar ve diğer detaylar için şu sayfalar ziyaret edilebilir:

https://publicationethics.org/resources/resources-and-further-reading/international-standards-editors-and-authors

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

3. Yazar, makalesinin yukarıda belirten çerçevede uluslararası yayın etiği ilkelerine ve şeffaflık prensiplerine uygunluğunu taahhüt etmiş sayılır.

4. Derginin yayın politikası kapsamında intihal, makale dilimleme, duplikasyon, sahte yazarlık veya inkâr edilen yazarlık, araştırma ve veri fabrikasyonu, telif hakları ihlali gibi durumlar etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

 1. Makaleler daha önce herhangi bir dilde yayımlanmamış olmalıdır. Tebliğ veya tezden üretilmiş makaleler için bu durum ilk sayfada dipnotta belirtilir.
 2. Hakem süreci devam eden makaleler başka dergi veya yayınevine gönderilemez.
 3. Tercüme makalelerde mütercimin orijinal makale yazarı ve yayınevinden izin alması gerekir. Söz konusu izinleri gösterir belgeler (veya yazışmalar) dergiye tercüme ile birlikte gönderilir.
 4. Makalelerde her türlü fikir ve sanat eserinin kullanımı hususunda ulusal ve uluslararası telif hakları kanunları ve ilkelerine bağlılık derginin temel prensibidir. Yazarlar, gerekli izin belgelerini makale ile birlikte dergiye iletmelidir.
 5. Birden fazla yazarlı makalelerde, hakem süreci devam ederken veya tamamlandıktan sonra yazar isimleri ve isim sırasında herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 6. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar; anket, mülâkat, gözlem gibi metotlarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay belgelendirilmeli ve makalede belirtilmelidir.

Editörün Sorumlulukları

 1. Editör, makaleleri bilimsel ve etik kurallara uygun biçimde ön değerlendirmeye alır. Hadis ve Siyer Araştırmaları‘na gönderilen bütün yazılar editör tarafından benzerlik kontrolü için intihal taramasından geçirilir. Benzerlikler için belirlenmiş üst sınır “tırnak içindeki alıntılar hariç” %15’tir. 
 2. Şekil şartlarına uygun ve ön değerlendirmeyi geçen makalelerin çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmesini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgilerin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.
 3. Editör; yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmasının yaşanmamasına dikkat eder.
 4. Editör hakemlerden birisi tarafından intihal tespit edilen makaleyi diğer hakem görüşünü beklemeksizin reddeder, hakem sürecini durdurur.
 5. Editör, hakemler tarafından böyle bir durum tespit edilmemiş olsa dahi iThenticate veya Turnitin gibi uluslararası geçerliliği olan intihal tespit programlarıyla makaleleri tarar, gerekli kontrolleri yapar. Her türlü etik ihlal tespiti durumunda makaleyi doğrudan reddeder.
 6. Editör değerlendirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu; makalelere dair bilgilerin ve içeriğinin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerektiğini hakemlere bildirir.

Hakemlerin Sorumlulukları:

 1. Hakemler, makaleleri objektif bir biçimde değerlendirirler. Hakemlerin yazarlarla çıkar çatışmaları olmamalıdır.
 2. Hakemler değerlendirdikleri makalelerde herhangi bir intihal tespit ederlerse bu durumu editöre bildirmek zorundadır.
 3. Hakemler üçüncü şahıslarla makaleleri tartışamaz, içeriğini herhangi bir platformda paylaşamaz, yayımlayamaz.

Yayın Süreci

Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Hadis ve Siyer Araştırmaları’nda yayımlanan yazıların bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazarlar sorumludur.